Ochrana Oznamovatelů


Podávání oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů
SFS Group CZ s.r.o.  v souladu se Zákonem č. 171/2023 Sb. informuje oznamovatele, jejichž práva jsou chráněna, o procesu podání oznámení.
Zákonem ani směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 nejsou chráněni oznamovatelé uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

1. Oznámení

Co je možné v souladu se Zákonem oznámit?
Informace fyzické osoby o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který Zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč nebo porušuje Zákon, jiný právní předpis nebo předpis EU upravující oblasti stanovené Zákonem.

2. Jak podat oznámení

a) písemně na emailovou adresu oznamovatel@sfs.com
b) písemně v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence či osobně.

a) oznámení lze podat v listinné podobě do schránky povinného subjektu, která je umístěna v prostorách výrobních haly  na adrese SFS Group CZ s.r.o., Vesecko 500, Turnov a je označena štítkem "Ochrana oznamovatelů".

b)  osobně na recepci společnosti SFS Group CZ s.r.o. (Vesecko 500, Turnov) - oznámení musí být v zalepené obálce s nápisem NEOTEVÍRAT "Ochrana oznamovatelů"
c) prostřednictví držitele poštovní licence, a to na následující adresu:

SFS Group CZ s.r.o.
Vesecko 500
511 01 Turnov
Obálka bude opatřena nápisem „NEOTVÍRAT“ - Ochrana oznamovatelů.

c) Ústní oznámení
Osobně ústně, a to nejlépe po předchozí telefonní domluvě s příslušnou osobou na čísle uvedeném pro příslušnou osobu. V případě ústního oznámení pořídí příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo přepis, ke kterému se oznamovatel vyjádří. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit.
 
d) Podání oznámení přes webové stránky Ministerstva
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
 
SFS Group CZ s.r.o.  vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro SFS Group CZ s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

3. Příslušná osoba

Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními, a tedy je i posuzovat.
V SFS jsou stanoveny 2 příslušné osoby:

Příslušná osoba

Firma
SFS Group CZ s.r.o.
Jméno
Ladislava
Příjmení
Novotná
Kontaktní telefon
+420 778 706 611
Kontaktní e-mail
oznamovatel@sfs.com
 
 
 

Příslušná osoba

Firma
SFS Group CZ s.r.o.
Jméno
Jana
Příjmení
Hastrdlová
Kontaktní telefon
+420 608 975 991
Kontaktní e-mail
oznamovatel@sfs.com

4. Proces vyřízení oznámení

1. Oznámení lze podat skrz výše uvedené kanály pro podání oznámení, bod č. 2.
2. Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení.
3. Příslušná osoba musí do 30 dnů í vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.
4. Lhůtu lze dvakrát prodloužit o 30 dnů.
5. Příslušná osoba musí navrhnout opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
6. V případě, že při posuzování důvodnosti oznámení se zjistí, že nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
7. Oznámení bude archivováno po dobu 5 let.

Načítání
Načítání
Close now